MY ABCDIOR 个性化单品

对标志性配饰进行个性化,表现创意的无限可能。选择 MY ABCDIOR 个性化服务,以表现迪奥基本元素的精美徽章装点 LADY DIOR MY ABCDIOR 手袋。搭配由您选择的字母装饰的 MITZAH 丝巾或 DIOR TRIBALES 耳环,标榜个性主张。致敬迪奥钟爱的细节艺术与个性宣言。

LADY DIOR

    徽章

      MITZAH丝巾

        TRIBALES